Resultater

Midlet til energibesparelsen og CO2 reduktion er energirenovering af bygningerne - et bygningsareal på ca. 1.3 million kvadratmeter!

Frem til 2020 vil bygningerne blive gennemgået og energirenoveret, hvor det giver mening.

Vi arbejder i øjeblikket på at kunne vise CO2 forbruget, som det ser ud ved programmets start.

Du vil på denne side kunne følge med i, hvor stor en besparelse, der indtil nu er opnået.

Det spændende er, om vi kommer i mål med 30% CO2 besparelse og 25 % kWh energibesparelse i løbet af 2019.

Du kan her se en lille video om den hastigt stigende CO2 udvikling.

I forbindelse med Aa+ energirenoveringsprogrammet har vi fået udviklet et Rådgiverværktøj. Værktøjet er et arbejdsredskab, der kan benyttes til at vurdere, om mulige energirenoveringstiltag skal gennemføres.

Da der sjældent er to bygninger, der er ens eller bruges på samme måde, vil energirenoveringen blive tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte bygning.

En energirenovering kan være lige fra en konkret løsning, hvor der for eksempel skiftes vinduer eller isoleres, og til at der tages fat på at ændre adfærden hos brugerne af bygningen.

Når en bygning er gennemgået og energirenoveringen går i gang, vil bygningen blive oprettet på denne hjemmeside. På siden for den enkelte bygning registreres de planlagte eller udførte tiltag. Når energirenoveringen er afsluttet, vil det være muligt at se den samlede CO2 besparelse for den enkelte bygning.

Tidsrammen for energirenovering af en bygning

Analyse                1 måned
Udførelse af tiltag  2-5 måneder
Efterfølgende drift  15 år

Rådgiverværktøjet indeholder data for økonomi og energiberegning på renoverede bygninger i Aa+.

Rådgiverværktøjet er en database, der indeholder data for de bygninger, der indgår i Aarhus Kommunes energirenoveringsprogram Aa+.

Værktøjet er først og fremmest tænkt til at skulle anvendes af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at arbejde med store datamængder og energiberegning.

Databasen indeholder baseline for hver bygning gennemsnitligt energiforbrug (el, vand, varme) for de seneste tre år, inden bygningen blev energirenoveret.

Udtræk fra databasen kan f.eks. sorteres efter bygningstype. Den kan vise budget og realiserede udgifter, og ikke  mindst kan den vise de økonomiske detaljer for de beregnede energitiltag for den enkelte bygning. Det er altså muligt at se, hvilken effekt det har at skifte vinduer i en bygning eller skifte til LED belysning eller lignende.

Du kan finde eksempler på rapporter i linksamlingen nedenfor. Det er rapporter, der vedrører Hasle Skole og viser resultatet af den energiscreening, der er foretaget på skolen. Rapporten med resultatoversigt viser hvilke tiltag der anbefales gennemført på ejendommen, samt resultatet for de energitiltag, der aktuelt er fravalgt for ejendommen. Rapporten med detailarket viser effekten af de enkelte anbefalede tiltag.

Rapporterne danner grundlag for beslutning om, hvilke energisparetiltag den enkelte bygningsejer ønsker gennemført.

Du kan anmode om at få læseadgang til rådgiverværktøjet (se kontaktinfo).

"Rådgiverværktøjet formår at rumme både detaljerede beregningsoplysninger, samtidig med, at det også er platform for præsentation af beslutningsgrundlag på et forståeligt teknisk niveau, for alle involverede i processen. Det er afgørende, at rådgiver og projektleder hos kommunen arbejder i samme database og på samme platform, uden bekymringer om, hvorvidt man arbejder i den seneste version"
Jørgen Lange, Direktør i Ekolab ApS

Rapporter